FANDOM


The level you are in Sword Quest determines a bit of what you can do. From purchasing Decorations to unlocking some of the basic materials to use. Here is what you need to reach a level.

每升一級就會獲得1個鐵匠幣作為獎勵

沒寫到的東西,歡迎各位玩家進行補上

鑄劍經驗表
等級 所需的鑄劍經驗 解鎖物品
1 0 -
2 500 佈景古代遺跡
3 1,000 -
4 2,000  & 英雄任務 系列
5 3,500 1格桌子 & 佈景戰場
6 5,500
7 8,000 佈景和室
8 11,000 佈景教堂
9 15,000 佈景小島
10 20,000 1格桌子 & 後浪推前浪:銅印記獲得
11 26,000 佈景礦坑
12 33,000 秘銀
13 41,000 -
14 50,000 佈景森林
15 60,000 每日輪盤升級
16 71,000 佈景火山
17 83,000 佈景冰河
18 96,000 1格桌子
19 110,000 佈景龍之神殿
20 125,000 精金 & 後浪推前浪:銀印記獲得
21 140,000 -
22 160,000 佈景香格里拉
23 180,000 -
24 200,000 佈景船艦
25 225,000 -
26 250,000 佈景雲海
27 275,000
28 300,000 佈景月球
29 325,000
30 350,000 超合金MA & 後浪推前浪:黃金印記獲得
31 380,000
32 415,000 佈景傳說工房
33 450,000
34 500,000 佈景天界
35 550,000
36 600,000 佈景地獄
37 650,000 -
38 700,000 -
39 750,000 -
40 800,000 每日輪盤升級
41 860,000
42 930,000
43 1,010,000
44 1,100,000
45 1,200,000 -
46 1,300,000 -
47 1,400,000 -
48 1,500,000 -
49
50 佈景諸神殿 & 後浪推前浪:神聖印記獲得
51
52 2,050,000 -
53 2,300,000 -
54 2,600,000 -
55 3,000,000 1格桌子
56 3,500,000 -
57
58 6,000,000 -
59 8,000,000
60 10,000,000 -